จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
2
เมื่อวาน
9
เดือนนี้
274
เดือนก่อน
430
ปีนี้
12,313
ปีก่อน
14,638

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศเชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถน้ำ) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    23 กันยายน 2564

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    23 กันยายน 2564

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    23 กันยายน 2564

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    23 กันยายน 2564

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นลาน) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    23 กันยายน 2564

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางครูเวียง) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    23 กันยายน 2564

ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    23 กันยายน 2564

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    23 กันยายน 2564

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    23 กันยายน 2564

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    23 กันยายน 2564

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นลาน) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    23 กันยายน 2564

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา