ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

ประกาศราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศเชิญชวน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) เลียบซอย 1 หมู่ที่ 1 (ต่อเนื่องรางระบายน้ำเดิม) ตำบลสัมปทวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    16 ตุลาคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เลียบซอย 1 หมู่ที่ 1 (ต่อเนื่องระบายน้ำเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    16 ตุลาคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย 8 หมู่ที่ 4 ใช้ท่่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทางความยาว 385 เมตร ดำเนินการรายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.สัมปทวน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจนแล้วเสร็จเรียบร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    16 ตุลาคม 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอยเลียบคลองกลาง ซอย 3 หมู่ที่ 6 ตำบลสัมปทวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    16 ตุลาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจรถนนซอย 1 และซอย 3 พร้อมถนนเลียบคลองบางช้าง-บางกระอุ่น หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    16 ตุลาคม 2562

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา