สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

เลขานุการสภา

ประเสริฐ กิจกนกศร