โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

ประเสริฐ กิจกนกศร