โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

นิติภัทธ์ สวนเพลง