โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

หัวหน้าสำนักปลัด

ปฐม อิศรางกูร ณ อยุธยา