โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

อุษาวณี ดิษฐกุล