สำนักปลัด

หัวหน้าสำนักปลัด

ปฐม อิศรางกูร ณ อยุธยา