คณะผู้บริหาร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

สราวุธ จิรังคานนท์