สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

รองประธานสภา

สุพจน์ คงประจักษ์