ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง