ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) เลียบซอย 1 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง