ใบมรณบัตร

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองสวัสดิการฯ
เรื่องใบมรณบัตร

สำหรับประชาชนท่านใดผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่เสียชีวิตในเดือน สิงหาคมเป็นต้นไป ขอให้นำสำเนาใบมรณบัตรมายื่นที่ อบต.สัมปทวนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!