การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมบัญชีกลาง จะทำหน้าที่จ่ายเงินตรงโอนเงินบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และบัญชีผู้สิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป

*** กำหนดจ่ายทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น ***

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!