จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
68
เมื่อวาน
99
เดือนนี้
1,458
เดือนก่อน
2,193
ปีนี้
5,511
ปีก่อน
0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

-----------------------------------

          ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 และมาตรา 7 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปนั้น

          เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน อาศัยอำนาจตามมาตรา 26, 27, 28 และ 29 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  จึงประกาศเข้าทำการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน  ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. จึงขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่เจ้าพนักงานสำรวจ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0-3433-3765

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

         ประกาศ ณ วันที่  29  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2563

 

 

(นายมนตรี  สงวนจีน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง