จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
32
เมื่อวาน
36
เดือนนี้
36
เดือนก่อน
0
ปีนี้
36
ปีก่อน
0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)

 -------------------------------------------------------

                   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

                   องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน  จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                                  ประกาศ ณ วันที่  2  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563

 

                                     

(นายมนตรี  สงวนจีน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

 

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง