จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
2
เมื่อวาน
9
เดือนนี้
274
เดือนก่อน
430
ปีนี้
12,313
ปีก่อน
14,638

ประกาศ ฉ.82/2564 (ลวท.31สิงหาคม 2564) และมาตรการแนบท้ายประกาศ เรื่อง การปรับควบคุมแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ฉ.82/2564 (ลวท.31สิงหาคม 2564) และมาตรการแนบท้ายประกาศ เรื่อง การปรับควบคุมแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
1. มาตรการการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคล
- ห้ามจัดกิจกรรม รวมกลุ่มมากกว่า 25 คน ยกเว้นกิจกรรมตามประกาศฉบับที่ 80 /2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 หรือได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ
- งดจัดกิจกรรมทางสังคม การสังสรรค์ จัดเลี้ยง งานรื่นเริง สำหรับการจัดพิธีตามประเพณีนิยม กรณีมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรม ให้ยื่นขออนุญาต ต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ กรณีพิธีศพ หรือพิธีการที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน ให้ยื่นขออนุญาตก่อนการจัดงานได้ ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ โดยพิจารณาตามความจำเป็น
2. มาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบังคับใช้ในอนาคต
3. การขยายเวลาบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
- ยังคงบังคับใช้มาตรการ ห้ามออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21:00 น ถึง 04:00 น ของวันรุ่งขึ้น เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน (จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2564)
4. การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้สถานที่หรือกิจการดังต่อไปนี้เปิดดำเนินการได้ ภายใต้เงื่อนไขเวลา การจัดระเบียบ และมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ได้แก่
- ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดบริโภคในร้านได้ไม่เกินเวลา 20:00 น ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน และจำกัดจำนวนคนบริโภคในร้าน หากเป็นห้องปรับอากาศ ให้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่ง หากพื้นที่ถ่ายเทได้ดี ให้มีผู้บริโภคไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งปกติ
- สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ จนถึงเวลา 20:00 น.
- สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือนวดแผนไทย ให้เปิดดำเนินการได้ ตามเวลาปกติ เฉพาะการให้บริการนวดเท้า จนถึงเวลา 20:00 น
- ตลาดนัดตลาดสดเปิดดำเนินการได้เฉพาะการจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคเท่านั้น จนถึงเวลา 20:00 น
- ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ สถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นจนถึงเวลา 20:00 น (เว้นกิจการบางประเภท ที่กำหนดเงื่อนไขควบคุมการให้บริการหรือให้ปิดเงินการไว้ก่อนดังนี้)
• เปิดดำเนินการได้ โดยนัดหมายล่วงหน้าและจำกัดเวลา ได้แก่ คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม/ ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ( จำกัดเวลา ให้บริการในร้านไม่เกินรายละ 1 ชั่วโมง) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย เปิดดำเนินการได้เฉพาะนวดเท้าเท่านั้น
• ปิดดำเนินการไว้ก่อน ได้แก่ สถาบันกวดวิชา โรงภาพยนตร์ สวนสนุก สวนน้ำ สระว่ายน้ำ สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส ตู้เกมส์ เครื่องเล่น ร้านเกม การจัดเลี้ยง หรือการประชุม
- สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำ เพื่อการสันทนาการ หรือสระว่ายน้ำสาธารณะ หรือสถานที่ออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งอยู่ในที่โล่ง สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทดี สามารถเปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20:00 น. และสามารถจัดแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอดำเนินการตรวจติดตาม
- กรณีใช้สนามกีฬาทุกประเภทเพื่อการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อนดำเนินการ
5. การใช้เส้นทางคมนาคมเพื่อเดินทางข้ามจังหวัด จากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด การเดินทางข้ามเขตจังหวัด และการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดไปยังพื้นที่อื่นสามารถทำได้แต่ขอความร่วมมือ เดินทางต่อเมื่อกรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น
6. การขนส่งสาธารณะ ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดและหน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลการให้บริการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!