ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 1 เมษายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 5 มีนาคม 2563 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 มีนาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 พฤศจิกายน 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562
 ประเภท : สถิติการเงิน 31 ตุลาคม 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562