ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 เมษายน 2562 รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 มีนาคม 2562 รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเเสนอรายงานการเเงิน ประจำเเดือนมกราคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 28 มกราคม 2562 รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 17 ธันวาคม 2561 รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 20 พฤศจิกายน 2561 ขอเสนอรายการเเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 31 ตุลาคม 2561 การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 9 ตุลาคม 2561 รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 12 กันยายน 2561 ขอเเสนอรายงานการเงิน ประจำเเดือนสิงหาคม 2561