ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กันยายน 2562 รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 8 สิงหาคม 2562 รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 กรกฎาคม 2562 รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 11 มิถุนายน 2562 ขอเสนอรายการเเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 15 พฤษภาคม 2562 รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 เมษายน 2562 รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 มีนาคม 2562 รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเเสนอรายงานการเเงิน ประจำเเดือนมกราคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 28 มกราคม 2562 รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 17 ธันวาคม 2561 รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน2561