ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 17 ธันวาคม 2561 รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 20 พฤศจิกายน 2561 ขอเสนอรายการเเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 31 ตุลาคม 2561 การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 9 ตุลาคม 2561 รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 12 กันยายน 2561 ขอเเสนอรายงานการเงิน ประจำเเดือนสิงหาคม 2561