ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 พฤศจิกายน 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562
 ประเภท : สถิติการเงิน 31 ตุลาคม 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 31 ตุลาคม 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กันยายน 2562 รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 8 สิงหาคม 2562 รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 กรกฎาคม 2562 รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 11 มิถุนายน 2562 ขอเสนอรายการเเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 15 พฤษภาคม 2562 รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562